85ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ 35ರ ಉತ್ಸಾಹಿ ಭಗವಾನ್

| ಗಣೇಶ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮೂರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಅವರು…

View More 85ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ 35ರ ಉತ್ಸಾಹಿ ಭಗವಾನ್