ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ ಬದುಕಿಗೆ ಪಾಠ

ಬಾಲ್ಯವೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮರೆಯಲಾರದ ನುಡಿಚಿತ್ರ; ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಉಳಿದು ನಾವೆಂದೂ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಗಳಿಗೆಯಿದು; ನೋಡುವ, ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ. ಈ…

View More ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ ಬದುಕಿಗೆ ಪಾಠ