ಫ್ಯಾರನ್​ಹೀಟ್ ಪಟ್ಟಿ

| ಸಿ.ಡಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಫ್ಯಾರನ್​ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್​ನ್ನು 1717ರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾರನ್​ಹೀಟ್ (ಈಚ್ಞಜಿಛ್ಝಿ ಎಚಚ್ಟಿಜಿಛ್ಝಿ ಊಚಜ್ಟಛ್ಞಿಜಛಿಜಿಠಿ 1686-1736) ಎಂಬ ಡಚ್-ಜರ್ಮನ್-ಪೊಲಿಷ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೂಪಿಸಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರವಿಸುವ ಬರ್ಫದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು 32 ಡಿಗ್ರಿ…

View More ಫ್ಯಾರನ್​ಹೀಟ್ ಪಟ್ಟಿ