ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮನೆಗಳಿದ್ದರೂ ವಿರಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೆವ್ವದ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ !

ಬಿಜೀಂಗ್​​: ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿದ್ದರೂ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಜನರೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜನವಸತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ನಗರಗಳನ್ನು ದೆವ್ವದ ನಗರಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್​ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸುಸಜ್ಜಿತ…

View More ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮನೆಗಳಿದ್ದರೂ ವಿರಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೆವ್ವದ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ !