ಹದಿಹರೆಯ ಕುದಿಹೃದಯ

‘ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು’! ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ದನಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು. ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ದಾಟಿದ್ದೆವಲ್ಲ! ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ…

View More ಹದಿಹರೆಯ ಕುದಿಹೃದಯ