ಭೈರಪ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾನದ ರಸ ಕ್ಷಣಗಳು

ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬರಲು ಹೇಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಇದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆಯೇ, ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಇರಬೇಕೆ? ಇತ್ಯಾದಿ…

View More ಭೈರಪ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾನದ ರಸ ಕ್ಷಣಗಳು