ಕಿರುಉದ್ಯಮದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ

| ವೃಷಾಂಕ್ ಖಾಡಿಲ್ಕರ್ ಶ್ಯಾವಿಗೆಯ ಪ್ರತಿ ಎಳೆಗಳನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೆರಗಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶ್ಯಾವಿಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜ. ಇಂಥ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕಿರುಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು…

View More ಕಿರುಉದ್ಯಮದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ