ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊತ್ಸವ ದಿನವೆಂಬುದು ದೇಶದ ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಸುದಿನ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ…

View More ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ