ಪ್ರೇಮ ತತ್ತ್ವ ಸಾರಿದ ಸೂಫಿ ಸಂತರು

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಭಾರತೀಯ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಸೂಫಿಗಳು ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಾತೀಯತೆ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತತ್ತ್ವದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ…

View More ಪ್ರೇಮ ತತ್ತ್ವ ಸಾರಿದ ಸೂಫಿ ಸಂತರು