ಬತ್ತಿದ ಬೆನಗಲ್ ಬಾಳ್ಕಟ್ಟು ಹೊಳೆ

ಅನಂತ ನಾಯಕ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಗ್ರಾಮ ಬೆನಗಲ್, ಮೊಗವೀರಪೇಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಬಾಳ್ಕಟ್ಟು ಹೊಳೆ ನೀರು ನಂಬಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಒಡಲಾಳ ಬತ್ತಿದೆ. ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ…

View More ಬತ್ತಿದ ಬೆನಗಲ್ ಬಾಳ್ಕಟ್ಟು ಹೊಳೆ