ವಿಜ್ಞಾನ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಮಹತ್ವ: ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಇಂದು ನಾವು ವೇಗದ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನವೆಂಬ ಓಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವ…

View More ವಿಜ್ಞಾನ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಮಹತ್ವ: ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ