ತಿಳಿಗಂಜಿಯ ಮಂಡನೆ!

| ಡಾ. ಗಿರಿಧರ ಕಜೆ ಎಂ.ಡಿ.(ಆಯು) ಆಯುರ್ವೆದದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ತ್ರಯೀ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಮೂರು ಹಿರಿದಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಳಕು ಕಂಡ ಭಾವಪ್ರಕಾಶ, ಶಾರಂಗಧರ ಸಂಹಿತೆ, ಮಾಧವ ನಿದಾನಗಳೆಂಬ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಿರಿದಾದರೂ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ…

View More ತಿಳಿಗಂಜಿಯ ಮಂಡನೆ!