ಹೀಗೂ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನವದೆಹಲಿ: ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಲ್ಜೈಮರ್ ಕಾಯೆಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ತನಕವೂ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿಗೂ ಬಹುತೇಕ ಸಲ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ…

View More ಹೀಗೂ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ