ಹಾಸನಾಂಬೆ ಪವಾಡದ ಸುತ್ತ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ

ಹಾಸನ: ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾದ ನಗರದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ಪವಾಡ ಕುರಿತು ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ. ದೇವಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದೀಪ ಆರುವುದಿಲ್ಲ, ನೈವೇದ್ಯದ ಅನ್ನ ಹಳಸುವುದಿಲ್ಲ…

View More ಹಾಸನಾಂಬೆ ಪವಾಡದ ಸುತ್ತ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ