ಕಣ್ಣು ಮಣ್ಣಾಗಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಸಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.ಆದರೆ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಬದಲಿಗೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ…

View More ಕಣ್ಣು ಮಣ್ಣಾಗಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಸಿ