ನಮ್ ಸಾಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲೋ ಮಾಡಿ !

ವಿಜಯವಾಣಿ ಸುದ್ದಿಜಾಲ ಯಾದಗಿರಿಸರ್, ನಮ್ ಸಾಲ್ಯಾಗ್ ಕುಡ್ಯಾಕ್ ನೀರಿಲ್ರಿ. ಸಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಆಟ ಆಡಕ್ಕ ಮೈದಾನ ಇಲ್ರಿ. ಸಾಲ್ಯಾಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಸ್ತರೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ… ಮೇಲಿನ…

View More ನಮ್ ಸಾಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲೋ ಮಾಡಿ !