ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ‘ಅಲಗುಮೂಲೆ’

ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಕುರುಹುಗಳು ಲಭ್ಯ ಎಸ್.ಲಿಂಗರಾಜು ಮಂಗಲ ಹನೂರುಕಾಡಿನಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದ ಅಲಗಮಲೈ ಗ್ರಾಮ ಕಾಲಾನಂತರ ಅಲಗುಮೂಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅಲಗುಮೂಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ…

View More ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ‘ಅಲಗುಮೂಲೆ’