ಹೋರಾಟ, ಚಳವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

ಗುತ್ತಲ: ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಚಳವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನವರಿಗೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು…

View More ಹೋರಾಟ, ಚಳವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು