ತುಂಬೆ ಹೊಯ್ಗೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡಿಲ್ಲ!

ವೇಣುವಿನೋದ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಗಳೂರು ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರಳು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಜಾರ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿ ದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿಆರ್‌ಝಡ್ ಭಾಗದ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮರಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ…

View More ತುಂಬೆ ಹೊಯ್ಗೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡಿಲ್ಲ!