ಹಂಪಿ, ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟಿಕನ್!

ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 10-12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೈವ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿತ್ತು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳೂ ಮಾನುಷ ರಾಜರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದ…

View More ಹಂಪಿ, ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟಿಕನ್!