ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಲೋಕಸಭೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯ ಲೋಕಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಲೋಕಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. 2014-2019ರ ಈ 16ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ 1,615 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ…

View More ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಲೋಕಸಭೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ