ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವಳು!

ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆಯುವುದು ನಿಜ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ-ಸಲುಗೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆದುಬಿಡುವುದೂ ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೆಂದರೂ ಕಚೇರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ…

View More ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವಳು!