ಮಗು ನೀ ನಗು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು…