ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ| 23-06-2019ರಿಂದ 29-06-2019ರವರೆಗೆ

ಮೇಷ: ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ನಿಮಗೆ ದೈವಾನುಕೂಲವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಗುರಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಕೂಡದು. ಮಾಂದಿ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದಿರಾದರೆ…

View More ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ| 23-06-2019ರಿಂದ 29-06-2019ರವರೆಗೆ

ದೇವರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು

ಬೈಬಲ್​ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿ, ಅವಿಧೇಯನಾದಾಗ ಅದೇ ದೇವರು ಮಾನವನನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಇಸ್ರಯೇಲ್…

View More ದೇವರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು

ಅಮೃತ ಬಿಂದು

ಶ್ರೀ ಶೈವಾಗಮ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಮೀಶಸ್ಯ ಚತುರ್ಥಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ | ಪಂಚಮಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಪೂಜನಂ ಸಮುದೀರಿತಮ್ || ಷಷ್ಠಂ ಶಿವಾಗಮಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಮಿತಿ ಚೋದಿತಂ | ತಥಾ ಶಿವಪುರಾಣಾನಾಂ ಶ್ರವಣಂ ಸಪ್ತಮಂ ವಿದುಃ || ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶಿವನ…

View More ಅಮೃತ ಬಿಂದು

ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸರಳ ಜೀವನ

ದುರ್ದೈವದಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರದೇಶದವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೊರಟ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವೊಂದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ, ಬರೆದ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಗೋ ತಾವು…

View More ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸರಳ ಜೀವನ

ನಿತ್ಯಭವಿಷ್ಯ|22-06-2019

ಮೇಷ: ಹೊಸ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿರುತಿರುಗಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯದಿರಿ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಷೇಮವಿದೆ. ಶುಭಸಂಖ್ಯೆ: 6 ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧನ ಲಾಭವಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ವೃಷಭ:…

View More ನಿತ್ಯಭವಿಷ್ಯ|22-06-2019

ಚಿತ್ರಕೂಟವೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಯೆಂದ ಶ್ರೀರಾಮ

ಮಂಗಳಕರ ಮಂದಾಕಿನೀ ನದಿಯನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೀಗೆಂದನು; ‘ವೈದೇಹಿ! ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ, ರಮ್ಯವಾಗಿರುವ, ಹಂಸ-ಸಾರಸಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ, ಕಮಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಈ ಮಂದಾಕಿನೀನದಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಈ ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ…

View More ಚಿತ್ರಕೂಟವೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಯೆಂದ ಶ್ರೀರಾಮ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು

# Backpedal (ಬ್ಯಾಕ್ ಪೆಡಲ್) = ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡದಿರು ನನಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸಾಲ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಆತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆದರೆ ಈಗ ಮಾತು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He had promised me that he would…

View More ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ: ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು

ಉಪನಿಷತ್ ದರ್ಶನ

ಯೋಗ್ಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು ಗುರುವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಅನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬಹುದು. ಅನಂತರ ಶಿಷ್ಯರು ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಮನನ ಮತ್ತು ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು. ಇವು ಅನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ…

View More ಉಪನಿಷತ್ ದರ್ಶನ

ಅಮೃತ ಬಿಂದು

ಶ್ರೀ ಶೈವಾಗಮ ತೇಷಾಂ ಬಾಹ್ಯಚಿಹ್ನಾನಿ ದಶ ಸಂತಿ ಬೃಹಸಪತೇ | ಪ್ರಥಮಂ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಲಿಂಗಧಾರಣಮೀರಿತಂ | ದ್ವಿತೀಯಂ ಗುರುಸೇವಾ ಚ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ತೃತೀಯಕಮ್ || ಜಂಗಮರಿಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ…

View More ಅಮೃತ ಬಿಂದು

ನಿತ್ಯಭವಿಷ್ಯ|21-06-2019

ಮೇಷ: ವರ್ತಮಾನವು ಪ್ರತಿದಿನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಟುತ್ತ ಸಾಗಲಾರದು. ಭರವಸೆ ಇರಲಿ. ನಿರಾಶಾಭಾವನೆ ಬೇಡ. ಶುಭಸಂಖ್ಯೆ: 3 ವೃಷಭ: ನೀವು ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜನ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾಲ ಒದಗಿಬರಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ದಿನ. ಶುಭಸಂಖ್ಯೆ:…

View More ನಿತ್ಯಭವಿಷ್ಯ|21-06-2019