ಸೂಕ್ತಿ

ಸಂಗೀತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಸಂಗೀತವೇ ಅಪ್ಪಟ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಸಂಗೀತವು ಉತ್ಕ ೃ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಹೌದು.

| ಪಂ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ