ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.16 ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.16 ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4.29 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಠೇವಣಿ ಶೇ.16 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2.42 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.15 ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಎಂಎಸ್​ಎಂಇ) ಶೇ.18 ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷಮತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.12 ಮತ್ತು ಎನ್​ಐಎಂ ಶೇ.3 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 26 ಬಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು 6 ಬಿಪಿಎಸ್​ಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಎನ್​ಪಿಎ ಶೇ.7.11 ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಎನ್​ಪಿಎ ಶೇ.3.75 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *