ಅಮ್ಮನ ಜತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಜನ್ಮ ಕೊಡುವ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ. ‘ಮೊದಲ ಗುರು’ವಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ ಪದದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲಾಕ್ಷರ! ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹನೆ, ಸದಾಶಯಗಳು ಒಳಜಗತ್ತಿಗೂ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ. ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ನೀಡಿದ ‘ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ’ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಸೆಲ್ಪಿ ಬಂದಿವೆ. ಆಯ್ದ ಹಲವು ನಿಮ್ಮೆದುರು…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *